Progress Group


PRIVACYBELEID

PROGRESS GROUP INTERIM


1. Algemeen


Gegevens uitzendbureau: PROGRESS GROUP BV, ondernemingsnummer 0533.902.846, met maatschappelijke zetel te 2660 Antwerpen, Smallandlaan 29B, België.


De persoonsgegevens die de werknemer aan PROGRESS GROUP meedeelt, zijn bestemd om te worden verwerkt in een bestand, waarvan PROGRESS GROUP de verantwoordelijke is.


Enkel geautoriseerd personeel binnen PROGRESS GROUP zal toegang hebben tot deze gegevens.


Bij vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan de werknemer ons contacteren via het telefoonnummer: +32 (0) 3 334 11 14 of email: privacy@progressgroup.be.


2. Definities


Persoonsgegevens : alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.


Bijzondere categorieën van persoonsgegevens : persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, alsmede genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.


Verwerking : een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.


3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?


Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt, tenzij noodzakelijk in het kader van de limitatief opgesomde gevallen uit artikel 9, tweede lid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


PROGRESS GROUP verzamelt en verwerkt diverse persoonsgegevens van haar werknemers, waaronder : 


 • Sollicitatiebrieven, Curriculum Vitae, eventuele notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
 • Informatie met betrekking tot de loon- en personeelsadministratie, zoals het rijksregisternummer, verblijfstitel en arbeidskaart, geboortedatum, adres, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer van de werknemer, informatie betreffende het loon en voordelen (GSM, wagen,…) , loonfiches, individuele rekeningen, vakantieattesten;
 • Informatie over het al dan niet hebben van een rijbewijs;
 • De naam van een contactpersoon die te bereiken is in geval van nood;
 • Informatie betreffende kledingmaten met het oog op het voorzien van de nodige werkkledij;
 • Evaluatieformulieren of de vaststelling van een tekortkoming;
 • Controle op e-mail en internetgebruik;
 • Tijdsregistratie;
 • Foto’s en video’s voor promodoeleinden en/of communicatie naar klanten;
 • Eventuele camerabeelden geregistreerd door de veiligheidscamera’s binnen het bedrijf waarop de werknemer te zien is;4. Doel en rechtsgrond van de verwerking


Sollicitatiebrieven, Curriculum Vitae, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek worden verwerkt met als doel het doorlopen van het aanwervingstraject en als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van PROGRESS GROUP. Het gerechtvaardigd belang bestaat er in dat PROGRESS GROUP in staat moet kunnen zijn om sollicitanten te beoordelen en het aanwervingstraject moet kunnen doorlopen.


Informatie met betrekking tot de loon- en personeelsadministratie wordt verzameld en verwerkt met het oog op het verrichten van de loon- en personeelsadministratie en met als rechtsgrond het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake arbeidsrecht en sociale zekerheid.


De gegevens inzake tijdsregistratie worden verzameld en verwerkt teneinde te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, teneinde de loonverwerking correct te kunnen verrichten en de arbeidsduur te kunnen controleren en met als rechtsgrond het voldoen aan een wettelijke verplichting, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en het gerechtvaardigd belang van PROGRESS GROUP.


De gegevens inzake de controle op e-mail en internetgebruik worden verzameld en verwerkt teneinde feiten te voorkomen die ongeoorloofd zijn, de regels betreffende het gebruik van onlinetechnologieën te doen naleven, teneinde de veiligheid en/of goede werking van de IT-netwerksystemen te kunnen garanderen en de fysieke installaties van de onderneming te beschermen en met als rechtsgrond het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst en het gerechtvaardigd belang van PROGRESS GROUP. Het gerechtvaardigd belang bestaat er in dat PROGRESS GROUP in staat moet zijn om voormelde belangen te waarborgen.


De informatie betreffende het beschikken over een rijbewijs wordt verzameld en verwerkt teneinde te controleren of een werknemer gerechtigd is om een bedrijfsvoertuig te besturen voor professionele doeleinden met als rechtsgrond de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.


De naam van een contactpersoon wordt verzameld en verwerkt zodat wij in geval van nood een familielid of naaste kunnen contacteren met als rechtsgrond de noodzaak tot bescherming van de vitale belangen van de werknemer.


Evaluatieformulieren of vaststellingen van tekortkomingen worden verzameld en verwerkt om de werknemer te kunnen evalueren en eventueel in gebreke te stellen, hetgeen kadert in het gezagsrecht van PROGRESS GROUP met als rechtsgrond de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en het gerechtvaardigd belang van de werkgever.


Eventuele camerabeelden geregistreerd door de veiligheidscamera’s binnen het bedrijf waarop de werknemer te zien is worden verzameld en verwerkt teneinde diefstal van bedrijfsgoederen te voorkomen met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van PROGRESS GROUP. Het gerechtvaardigd belang bestaat er in dat PROGRESS GROUP in staat moet kunnen zijn om haar bedrijfsgoederen te beschermen tegen diefstal.


Foto’s en/of video’s worden verzameld en verwerkt teneinde deze te kunnen gebruiken voor communicatie naar klanten toe en promotiedoeleinden met als rechtsgrond de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de werknemer. Vóóraleer er foto’s en/of video’s worden gemaakt wordt de werknemer om toestemming gevraagd. De werknemer heeft steeds het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming van de werknemer vóór deze intrekking.


De informatie betreffende de kledingmaten wordt verzameld en verwerkt teneinde te kunnen voorzien in een passend werkuniform voor de werknemer en met als rechtsgrond de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.


5. Duur van de verwerking


De gegevens zullen in principe worden bewaard tot vijf jaar na het einde van de tewerkstelling van de werknemer. 


De persoonsgegevens worden echter in ieder geval bijgehouden conform de in de toepasselijke wetgeving voorgeschreven termijnen, alsook eventueel langer dan voormelde periode indien verjaringstermijnen ons daartoe verplichten.


6. Rechten van de werknemer 


6.1. Recht op inzage en kopie


De werknemer heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens die worden verwerkt. 

De werknemer heeft eveneens het recht kosteloos een kopie daarvan te ontvangen, hetzij in papieren vorm, hetzij elektronisch. 

Indien de werknemer om bijkomende kopieën verzoekt, kan PROGRESS GROUP op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen.


6.2. Recht op verbetering, verwijdering en beperking


De werknemer is vrij om zijn/haar persoonsgegevens al dan niet aan PROGRESS GROUP mee te delen. 


De werknemer heeft daarnaast steeds het recht om PROGRESS GROUP te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verbeteren indien deze niet meer actueel zouden zijn of aan te vullen indien zij onvolledig zijn. 


Hij/zij heeft ook het recht om de gegevens te doen wissen indien één van de gevallen zoals opgelijst in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zich voordoet.


De werknemer kan zich evenwel niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de loonadministratie en de gegevens die PROGRESS GROUP op basis van de wet van de werknemer dient bij te houden en te verwerken.


De werknemer kan tot slot ook vragen om de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken indien één van de gevallen zoals opgelijst in artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zich voordoet.


6.3. Recht van bezwaar


De werknemer beschikt overeenkomstig artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming over een recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.


6.4. Recht van gegevensoverdracht


De werknemer beschikt binnen de grenzen van artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming over het recht om zijn/haar persoonsgegevens die door PROGRESS GROUP verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.


6.5. Recht van intrekking van de toestemming


Voor zover de verwerking gebaseerd is op de voorafgaande toestemming van de werknemer, beschikt hij/zij over het recht om die toestemming in te trekken.


6.6. Automatische beslissingen en profiling


De verwerking van de persoonsgegevens van de werknemer omvat geen profiling en hij/zij zal door PROGRESS GROUP evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.


6.7. Uitoefening van uw rechten


De werknemer kan zijn/haar rechten uitoefenen door contact op te nemen met PROGRESS GROUP via email: privacy@progressgroup.be.


6.8. Klachten


De werknemer heeft het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Adres : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 

Tel : +32 (0) 2 274 48 00, 

Email: contact@apd-gba.be.


Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.


7. Mededeling van gegevens aan derden


Een aantal persoonsgegevens die PROGRESS GROUP van de werknemer verwerkt, worden doorgegeven aan derden.


Het betreft de volgende gegevens :


 • Informatie betreffende loonadministratie wordt enerzijds doorgegeven aan het sociaal secretariaat Prato VZW met als doel het uitvoeren van de loonadministratie en anderzijds aan de bevoegde overheidsinstanties in het kader van onze wettelijke verplichtingen.
 • De naam, voornaam en het e-mailadres van de werknemer worden doorgegeven aan de IT-provider Prato VZW  met als doel het beheren van het account van de werknemer.
 • De naam, voornaam en het e-mailadres van de werknemer worden doorgegeven aan de verzekeringsmaatschappij AG Insurance met het oog op de verzekering in geval van arbeidsongeval.
 • De noodzakelijke gegevens aan provider Edenred Belgium voor het toekennen van maaltijdcheques en/of ecocheques;
 • De noodzakelijke gegevens aan de arbeidsgeneesheer, mutualiteit, kinderbijslagfonds, sectorale sociale fondsen met het oog op het vervullen van wettelijke verplichtingen of het bekomen van dienstverlening.
 • Alle persoonsgegevens van de werknemer kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht met als doel het inwinnen van informatie.


Bovenstaande derden verwerken de persoonsgegevens van de werknemer enkel in geval van uitdrukkelijke opdracht van PROGRESS GROUP en louter om een bepaalde taak uit te voeren. PROGRESS GROUP sluit met al deze organisaties verwerkingsovereenkomsten en stelt alles in het werk opdat deze organisaties de persoonsgegevens van de werknemer op voldoende wijze zouden beveiligen.


De persoonsgegevens van de werknemer zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.


In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat PROGRESS GROUP de persoonsgegevens van de werknemer ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wetgeving of regelgeving moet onthullen.


PROGRESS GROUP zal de persoonsgegevens van de werknemer in elk geval niet doorsturen buiten Europa (derde land of internationale organisatie).